Algemene voorwaarden

Definities

Klant:  De natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie ForceWeb B.V. een overeenkomst tot levering van de Software aangaat.

Administratie:  De administratie die door Klant middels de Software wordt beheerd.

Software:  Online administratiesysteem, welke wordt aangeboden op www.ForceWeb B.V..nl

Overeenkomst:  De overeenkomst tussen ForceWeb B.V. en Klant waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en op grond waarvan ForceWeb B.V. aan Klant de software ter beschikking stelt en die Klant heeft geselecteerd op de website www.ForceWeb B.V..nl

ForceWeb B.V.:  ForceWeb B.V. BV gevestigd te Limmen, Koninsgdam 71 Cliënten van Klant: de natuurlijke of rechtspersonen aan wie Klant Softwareen en/of producten levert medewerkers van Klant: de natuurlijke personen die werkzaam zijn voor Klant

 

1 Algemeen

1.1 De Software is ontworpen om bedrijven een online systeem te bieden om hun administratie bij te

houden door middel van diverse modules. Door het invullen van uw e-mail adres, bedrijfsnaam en wachtwoord en het aanvinken van het item “ik ga akkoord met de algemene voorwaarden gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacy beleid

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de levering van alle Softwareen door

ForceWeb B.V. aan Klant. Bij aanmelding zijn de algemene voorwaarden zoals hier omschreven van

toepassing.

 

2 Toegang en aanmelding

2.1 Klant moet 18 jaar of ouder zijn.

2.2 De Software mag alleen door Klant persoonlijk, of door een aangestelde verantwoordelijke (als

omschreven in artikel 2.3), gebruikt worden. Het is Klant niet toegestaan anderen, de aangestelde

verantwoordelijke uitgesloten, in staat te stellen gebruik te maken van de Software en Klant mag de

Overeenkomst niet overdragen of toewijzen aan een andere persoon of entiteit.

2.3 Aangestelde verantwoordelijken zijn: de Cliënten, Beheerders en Medewerkers van Klant die via

de uitnodigingsprocedure van de Software toegang wordt verleend tot de Software middels een eigen

gebruikersnaam en wachtwoord.

2.3 Wanneer aan de voorwaarden voor de Overeenkomst is voldaan, beschikt ieder Klant over een

gebruikersnaam en wachtwoord. Deze zijn strikt privé en vertrouwelijk, en mogen niet met anderen, de

aangestelde verantwoordelijken uitgesloten, worden gedeeld. ForceWeb B.V. kan in geen geval

aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van een gebruikersnaam en/of wachtwoord door een

Klant of aangestelde verantwoordelijke.

2.4 ForceWeb B.V. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging

aanmeldingsvereisten van Softwareen of producten die op de website www.timechimp.nl worden

aangeboden te wijzigen.

 

3 Gedragregels

3.1 Klant zal ForceWeb B.V. niet op enigerlei wijze gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige

handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met algemeen

geldende normen en waarden. Hieronder worden onder meer de volgende handelingen begrepen: het

plegen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden (waaronder begrepen, maar niet

beperkt tot: auteursrechten, merkenrechten, rechten uit hoofde van de Europese richtlijn 96/9 inzake

de rechtsbescherming van databanken, octrooirechten, modellenrechten); diefstal; de onrechtmatige

en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie; de onrechtmatige of strafbare

verspreiding van teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen,

kinderporno, crimineel dataverkeer, beledigende uitingen en zgn. “mailbommen”; computervredebreuk

(“hacken”) via Timechimp.nl of internet; vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen

of geautomatiseerde werken en software van anderen; het verspreiden van virussen of het anderszins

opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag; het zich verschaffen van toegang door

middel van valse sleutels, valse codes, valse hoedanigheden.

3.2 Het ForceWeb B.V. privacy beleid zoals omschreven hieronder maakt deel uit van de Software. Door

aanmelding verklaart Klant met dit beleid in te stemmen en zich eraan te conformeren.

3.3 Klant stemt ermee in om in vrije invoervelden (persoonlijke) informatie waaronder, maar niet

beperkt tot, telefoonnummers, rekeningnummers, omzetgegevens, straatadressen, achternamen,

URL’s, email adressen, of andere (persoonlijke herleidbare) informatie van Klant zelf of van

Medewerkers en Cliënten van Klant in te voeren in de Software en dat deze online wordt opgeslagen

door ForceWeb B.V.. De informatie die Klant invoert in de Software zal door ForceWeb B.V. slechts voor

administratieve en statistische doeleinden worden gebruikt.

3.4 Klant stemt ermee in dat Klant persoonlijk verantwoordelijk is voor interacties met de Cliënten en

Medewerkers van Klant.

3.5 Klant verklaart zich op geen enkele wijze te zullen voordoen als een ander dan Klant werkelijk is.

Dat houdt ook in dat Klant zich niet als een andere Klant of een werknemer van ForceWeb B.V. zal

voordoen.

3.6 Berichten die door Klant aan Cliënten en Medewerkers van Klant worden verstuurd worden door

ForceWeb B.V. als privé behandeld.

3.7 Door klant in de Software ingevoerde Informatie waaronder, maar niet beperkt tot, telefoonnummers,

rekeningnummers, omzetgegevens, straatadressen, achternamen, URL’s, email adressen, of andere

(persoonlijke herleidbare) informatie van Klant zelf of van Medewerkers en Cliënten van Klant en

gegevens betreffende de administratie van Cliënten en Medewerkers van Klant worden door

ForceWeb B.V. nooit, zonder toestemming van klant, aan derden verstrekt.

3.8 ForceWeb B.V. maakt in de uitvoering van haar Softwareen in sommige gevallen gebruik van de

Softwareen van derden. Deze derden hebben alleen toegang tot gegevens voor zover dat nodig is voor

de uitoefening van hun taak. Zij mogen deze gegevens voor geen enkel ander doel gebruiken.

3.9 ForceWeb B.V. verstuurt af en toe aan onze Klanten een nieuwsbrief waarin interessante nieuws

staat, alsmede nieuwe Softwareen die ForceWeb B.V. aanbiedt. Klant kan zich wenden tot onze helpdesk

(support@timechimp.nl) indien Klant geen prijs stelt op deze nieuwsbrief.

3.10 Bij vragen en/of opmerkingen omtrent de verwerking door ForceWeb B.V. van gegevens kan Klant

zich wenden tot onze helpdesk support@timechimp.nl

 

4 Intellectueel eigendom

4.1 De vormgeving en inhoud, waaronder handelsmerken, logo’s, afbeeldingen, foto’s, tekst op de

website(s) van ForceWeb B.V. zijn het intellectuele eigendom van ForceWeb B.V. en mogen niet worden

gereproduceerd, gebruikt of weergegeven zonder de uitdrukkelijke toestemming van ForceWeb B.V..

4.2 De gebruiksrechten die door ForceWeb B.V. aan Klant worden verleend, zijn strikt beperkt tot het

gebruik van de Software voor zakelijke doeleinden binnen het kader en gedurende de duur van het

Abonnement bij ForceWeb B.V.. Al het andere gebruik door Klant zonder toestemming van ForceWeb B.V.

is strikt verboden.

4.3 Het is Klant in het bijzonder verboden om de Softwareen, webpagina’s van ForceWeb B.V. en de

computercodes of elementen waaruit de Softwareen en de software zijn opgebouwd op welke manier

dan ook te bewerken, kopiëren, dupliceren of downloaden (met als doel deze te bewerken, kopiëren,

dupliceren, commercieel te gebruiken en/ of te distribueren) of uit te zenden, door te sturen,

commercieel te gebruiken en/of te distribueren.

 

 

5 Aansprakelijkheid

5.1 ForceWeb B.V. is verplicht zich in te spannen voor een degelijke beveiliging van de software

ForceWeb B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van Klant of derden, die het gevolg

is van onvoldoende beveiliging.

5.2 ForceWeb B.V. garandeert niet dat de software foutloos is en niet zal worden onderbroken door

storingen. ForceWeb B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade van

Klant als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van enige overeenkomst of enige andere

verplichting van ForceWeb B.V. jegens Klant, die niet te wijten is aan opzet of grove schuld van

ForceWeb B.V.. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot directe schade aan zaken en letsel van

personen en tot ten hoogste een bedrag, gelijk aan het bedrag dat ForceWeb B.V. voor de geleverde

Softwareen heeft ontvangen, met een maximum van vierduizend euro.

5.3 ForceWeb B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige indirecte schade, vervolgschade

daaronder begrepen, noch is ForceWeb B.V. gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving,

schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van internet, schade ontstaan door het uitlekken

van vertrouwelijke gegevens, schade veroorzaakt door elektronische storingen of schade

voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens Klant.

5.4 ForceWeb B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van Klant die is

veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van de software.

5.5 Klant vrijwaart ForceWeb B.V. voor alle aanspraken van derden die verband houden met het gebruik van de Software door Klant en/of onvoldoende naleving door Klant van enige verplichting jegens

ForceWeb B.V., al of niet voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden.

 

6 Overmacht

6.1 ForceWeb B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid indien een tekortkoming het gevolg is van

omstandigheden die ForceWeb B.V. niet toerekenbaar zijn, zoals (maar niet beperkt tot) internationale

conflicten, gewelddadige of gewapende acties, maatregelen van enige overheid,

arbeidsongeregeldheden onder ForceWeb B.V. personeel of onder het personeel van enige derde die

Softwareen aan ForceWeb B.V. levert, boycot acties, vertragingen of andere onvolkomenheden aan de

zijde van derden van wie ForceWeb B.V. op enigerlei wijze afhankelijk is, storingen in de

elektriciteitsvoorziening, storingen in de verbindingen met internet, storingen in het telefoonnet van de

betrokken telecommunicatie maatschappij(en), volledige bezetting van de inbellijnen, uitval van de

elektriciteit en andere storingen die buiten onze macht liggen, storingen in onze

communicatieverbindingen of in onze apparatuur of in de communicatie verbindingen of apparatuur

van enige derden die Softwareen aan onze levert.

6.2 Wanneer ForceWeb B.V. wegens een niet toerekenbare tekortkoming voor een periode langer dan

twee maanden achtereen niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, is zowel ForceWeb B.V. als Klant

bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring op te zeggen.

6.3 De gevolgen van tekortkoming in de nakoming van ForceWeb B.V. jegens derden, die wordt

veroorzaakt door of vanwege gedragingen van Klant, zullen steeds voor rekening en risico van Klant

zijn.

 

7 Technisch falen van de website

7.1 ForceWeb B.V. garandeert niet dat de software foutloos is en niet zal worden onderbroken door

storingen. ForceWeb B.V. spant zich in om defecten in de Softwareen zo snel mogelijk te verhelpen.

7.2 ForceWeb B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verspreiding van enige met virus

geïnfecteerde informatie.

7.3 ForceWeb B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van acties van derden die zich

toegang tot de Software, mailberichten of informatie van Klant verschaffen en hierin veranderingen

aanbrengen.

7.4 ForceWeb B.V. streeft naar een zo hoog mogelijke uptime. In het geval van overmacht kan ForceWeb B.V. hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.ForceWeb B.V. gebruikt Softwareen (hardware, software, netwerk, data opslag, enz.) van derde partijen voor het leveren van de software.

7.5 U zult de software niet proberen te hacken en/of websites op te zetten welke zich voordoen als onderdeel van ForceWeb B.V..

7.6 U zult geen delen van de software of de software in zijn geheel reproduceren, kopiëren, dupliceren, verkopen of doorverkopen zonder uitdrukkelijke toestemming van ForceWeb B.V..

7.7 U zult de software niet gebruiken voor het plaatsen of versturen van ongevraagde content/e-mail (SPAM).

7.8 U zult geen wormen en/of virussen en/of andere vormen van destructieve code plaatsen op de software.

7.9 ForceWeb B.V. streeft er naar, maar garandeert niet, dat: 1) de software voldoet aan uw specifieke wensen, 2)  een correcte werking heeft, 3) fouten worden verbeterd.

 

8 Tarieven en Betaling

8.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege

worden opgelegd, en zijn vastgelegd in de www.timechimp.nl/prijzen/

8.2 Klant geeft bij aanmelding aan per automatische incasso te betalen. Bij betaling per automatische incasso worden de bedragen altijd maandelijks vooraf in rekening gebracht.

8.3 Het te betalen maandelijkse of jaarlijkse bedrag voor het gebruik van de Software wordt bepaald aan

de hand van de Overeenkomst die Klant zelf heeft geselecteerd op de website www.timechimp.nl.

8.4 Indien Klant ForceWeb B.V. machtigt om te betalen via automatische incasso, draagt Klant zorg voor

voldoende saldo op de bij aanmelding opgegeven rekening.

8.5 ForceWeb B.V. behoudt zich het recht voor om tarieven van de Software te wijzigen. ForceWeb B.V. dient

gebruiker tenminste 1 maand van tevoren een aankondiging per e-mail over te versturen.

8.6 Bij het omzetten van een gratis account naar een betaald account wordt het gratis account direct omgezet naar een betaald account en beëindigt u automatisch het gratis account. Op de dag van omzetting gaat tevens de betaling in.

 

9 Niet-tijdige betaling

9.1 Als Klant ten onrechte een afgeschreven bedrag laat terugboeken of als Klant het verschuldigde

bedrag niet heeft betaald volgens de manier die is omschreven in artikel 8.2, is hij zonder verdere

ingebrekestelling in verzuim.

9.2 Vanaf de datum waarop Klant in verzuim is, mag ForceWeb B.V. eenmalig administratiekosten van €

5.- in rekening brengen. Daarbij komen eventueel de (buitengerechtelijke) incassokosten ter grootte

van vijftien procent van het openstaande bedrag, met een minimum van € 35,- . Vanaf de vervaldatum

van de rekening kan ForceWeb B.V. Klant één procent rente per maand of de wettelijke rente indien die

hoger is, in rekening brengen.

9.3 Als er een betalingsachterstand is van 2 facturen dan wordt uw account tijdelijk afgesloten. Per e-mail ontvangt u instructies over het kunnen voldoen van die facturen en wanneer uw account weer geactiveerd wordt.

9.4 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus inbegrepen, zijn voor rekening van u. De buitengerechtelijk incassokosten zijn conform de bij rechtspraak gehanteerde staffel kosten buitengerechtelijke incassokosten.

 

10 Duur en beëindiging Overeenkomst

10.1 De Overeenkomst duurt minimaal 1 maand en wordt stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode als de overeengekomen periode daaraan voorgaand. Informatie hierover is te vinden onder de optie Licentie, waarbij Klant de opzegtermijn in artikel 10.2 in acht heeft genomen.

10.2 De opzegtermijn bedraagt minimaal 1 kalendermaand en dient schriftelijk via aangetekend schrijven gedaan te worden. Andere manieren van opzegging worden niet geaccepteerd.

10.3 ForceWeb B.V. is gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke

tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot de software geheel of

gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien Klant één of meer van de verplichtingen jegens

ForceWeb B.V. niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt dan wel in strijd met wettelijke voorschriften

handelt. De overeenkomst kan onder andere met onmiddellijke ingang worden beëindigd als gevolg

van: a. herhaaldelijke, kennelijk gegronde, klachten over hinderlijk/onacceptabel gedrag , b. pogingen

van Klant om de overeenkomst over te dragen , c. indien Klant de rekening niet betaalt binnen de

termijn die ForceWeb B.V. heeft gesteld , d. indien Klant de machtiging tot automatische incasso intrekt

en/of de overboeking ongedaan maakt, e. in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van

betaling, schuldsanering of onder curatelenstelling. Bij beëindiging van de Overeenkomst is Klant

verplicht de kosten van de nog resterende minimumduur van de Overeenkomst te voldoen.

10.4 Al uw data wordt 3 maanden na het stopzetten van uw account verwijderd.

10.5 U bent ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor de wettelijke bewaarplicht van uw administratie, ook na het opzeggen van uw account.

 

11 Slotbepalingen

11.1 Wanneer ForceWeb B.V. wordt overgenomen, fuseert of op andere wijze zich ontwikkelt tot een

andere rechtspersoon, dan gaan alle rechten en verplichtingen die tussen Klanten ForceWeb B.V.

bestaan over op deze andere rechtspersoon.

11.2 Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit enige overeenkomst nietig blijkt te zijn,

tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden/overeenkomst aan. Partijen zullen ter

vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de

bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.

11.3 Op betrekkingen tussen Klanten en ForceWeb B.V. is Nederlands recht van toepassing. Geschillen

tussen Klant en ForceWeb B.V. worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Amsterdam; dan

wel, ter keuze van ForceWeb B.V., bij de bevoegde rechter van de woonplaats van Klant.