Algemene Voorwaarden ForceWeb B.V.

Klant: De natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie ForceWeb B.V. een overeenkomst tot levering van de Software aangaat.

Administratie: De administratie die door Klant middels de Software wordt beheerd.

Software: Online administratiesysteem, welke wordt aangeboden op www.TimeChimp.com

Overeenkomst: De overeenkomst tussen ForceWeb B.V. en Klant waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en op grond waarvan ForceWeb B.V. aan Klant de software ter beschikking stelt, die Klant heeft geselecteerd op de website www.timechimp.com.

ForceWeb B.V.: ForceWeb B.V., gevestigd te Amsterdam, Zekeringstraat 13B, bekend onder de handelsnaam TimeChimp.

1. Algemeen

1.1 De Software is ontworpen om bedrijven een onlinesysteem te bieden om hun administratie bij te houden door middel van diverse modules. Door het invullen van uw e-mailadres, bedrijfsnaam en wachtwoord en het aanvinken van het item “ik ga akkoord met de algemene voorwaarden” gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacy beleid van ForceWeb B.V.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de levering van alle Software door ForceWeb B.V. aan Klant. Bij aanmelding zijn de algemene voorwaarden zoals hier omschreven van toepassing.

2. Toegang en aanmelding

2.1. Klant moet 18 jaar of ouder zijn.

2.2. De Software mag alleen door Klant persoonlijk, of door een aangestelde verantwoordelijke (zoals omschreven in artikel 2.3.), gebruikt worden. Het is Klant niet toegestaan anderen, de aangestelde verantwoordelijke uitgesloten, in staat te stellen gebruik te maken van de Software. Het is Klant niet toegestaan de Overeenkomst over te dragen of toe te wijzen aan een andere persoon of entiteit.

2.3. Aangestelde verantwoordelijken zijn: de Cliënten, Beheerders en Medewerkers van Klant die via de uitnodigingsprocedure van de Software toegang wordt verleend tot de Software middels een eigen gebruikersnaam en wachtwoord.

2.4. Wanneer aan de voorwaarden van de Overeenkomst is voldaan, beschikt iedere Klant over een gebruikersnaam en wachtwoord. Deze zijn strikt privé en vertrouwelijk, en mogen niet met anderen, de aangestelde verantwoordelijken uitgesloten, worden gedeeld. ForceWeb B.V. kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van een gebruikersnaam en/of wachtwoord door een Klant of aangestelde verantwoordelijke.

2.5. ForceWeb B.V. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging de aanmeldingsvereisten van Software en of producten die op de website www.timechimp.com worden aangeboden te wijzigen.

3. Gedragsregels

3.1. Klant zal ForceWeb B.V. niet op enigerlei wijze gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met de algemeen geldende normen en waarden. Hieronder worden onder meer de volgende handelingen begrepen: het plegen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: auteursrechten, merkenrechten; rechten uit hoofde van de Europese richtlijn 96/9 inzake de rechtsbescherming van databanken, octrooirechten, modellenrechten); diefstal; de onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie; de onrechtmatige of strafbare verspreiding van teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, kinderporno, crimineel dataverkeer, beledigende uitingen en zgn. “mailbommen”; computervredebreuk (“hacken”) via Timechimp.nl of internet; vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen; het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag; het zich verschaffen van toegang door middel van valse sleutels, valse codes en/of valse hoedanigheden.

3.2. Het ForceWeb B.V. privacy beleid zoals omschreven hieronder maakt deel uit van de Software. Door aanmelding verklaart Klant met dit beleid in te stemmen en zich eraan te conformeren.

3.3. Klant stemt ermee in om in vrije invoervelden (persoonlijke) informatie waaronder, maar niet beperkt tot, telefoonnummers, rekeningnummers, omzetgegevens, straatadressen, achternamen, URL’s, e-mailadressen of andere (persoonlijke herleidbare) informatie van Klant zelf of van Medewerkers en Cliënten van Klant in te voeren in de Software en dat deze online wordt opgeslagen door ForceWeb B.V.. De informatie die Klant invoert in de Software zal door ForceWeb B.V. slechts voor administratieve en statistische doeleinden worden gebruikt.

3.4. Klant stemt ermee in dat Klant persoonlijk verantwoordelijk is voor interacties met de Cliënten en Medewerkers van Klant.

3.5. Klant verklaart zich op geen enkele wijze te zullen voordoen als een ander dan Klant werkelijk is. Dat houdt ook in dat Klant zich niet als een andere Klant of een werknemer van ForceWeb B.V. zal voordoen.

3.6. Berichten die door Klant aan Cliënten en Medewerkers van Klant worden verstuurd, worden door ForceWeb B.V. als vertrouwelijk behandeld.

3.7. Door Klant in de Software ingevoerde informatie waaronder, maar niet beperkt tot, telefoonnummers, rekeningnummers, omzetgegevens, straatadressen, achternamen, URL’s, e-mailadressen of andere (persoonlijke herleidbare) informatie van Klant zelf of van Medewerkers en Cliënten van Klant en gegevens betreffende de administratie van Cliënten en Medewerkers van Klant worden door ForceWeb B.V nooit, zonder toestemming van Klant, aan derden verstrekt.

3.8. ForceWeb B.V. maakt in de uitvoering van haar Software, en in sommige gevallen, gebruik van de Software van derden. Deze derden hebben alleen toegang tot gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de uitoefening van hun taak. Zij mogen deze gegevens voor geen enkel ander doel gebruiken.

3.9. ForceWeb B.V. verstuurt af en toe aan haar Klanten een nieuwsbrief waarin interessant nieuws wordt gedeeld, alsmede nieuwe Software die ForceWeb B.V. aanbiedt. Klant kan zich afmelden voor deze nieuwsbrief indien Klant geen prijs stelt op de nieuwsbrief. Voor vragen en/of afmelding kan contact worden opgenomen met support@timechimp.com.

3.10. Bij vragen en/of opmerkingen omtrent de verwerking door ForceWeb B.V. van gegevens kan Klant zich wenden tot onze helpdesk via support@timechimp.com.

4. Intellectueel eigendom

4.1. De vormgeving en inhoud, waaronder handelsmerken, logo’s, afbeeldingen, foto’s tekst op de website(s) van ForceWeb B.V. zijn het intellectuele eigendom van ForceWeb B.V. en mogen niet worden gereproduceerd, gebruikt of weergegeven zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van ForceWeb B.V..

4.2. De gebruiksrechten die door ForceWeb B.V. aan Klant worden verleend, zijn strikt beperkt tot het gebruik van de Software voor zakelijke doeleinden binnen het kader en gedurende de looptijd van het Abonnement bij ForceWeb B.V.. Al het andere gebruik door Klant zonder toestemming van ForceWeb B.V. is strikt verboden.

4.3. Het is Klant in het bijzonder verboden om de Software, webpagina’s van ForceWeb B.V. en de computercodes of elementen waaruit de Software is opgebouwd, op welke manier dan ook te bewerken, kopiëren, dupliceren of downloaden (met als doel deze te bewerken, kopiëren, dupliceren, commercieel te gebruiken en/of te distribueren) of uit te zenden, door te sturen, commercieel te gebruiken en/of te distribueren.

5. Aansprakelijkheid

5.1. ForceWeb B.V. is verplicht zich in te spannen voor een degelijke beveiliging van de software. ForceWeb B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van Klant of derden, die het gevolg is van onvoldoende beveiliging.

5.2. ForceWeb B.V. garandeert niet dat de software foutloos is en niet kan worden onderbroken door storingen. ForceWeb B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade van Klant als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van enige overeenkomst of enige andere verplichting van ForceWeb B.V. jegens Klant, die niet te wijten is aan opzet of grove schuld van ForceWeb B.V.. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot directe schade aan zaken en letsel van personen en ten hoogste een bedrag, gelijk aan het bedrag dat ForceWeb B.V. voor de geleverde Software heeft ontvangen, met een maximum van vierduizend euro.

5.3. ForceWeb B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige indirecte schade, vervolgschade daaronder begrepen, noch is ForceWeb B.V. gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van een uitval en/of onbereikbaarheid van internet, schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, schade veroorzaakt door elektronische storingen of schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens klant.

5.4. ForceWeb B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van Klant die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van de software.

5.5. Klant vrijwaart ForceWeb B.V. voor alle aanspraken van derden die verband houden met het gebruik van de Software door Klant en/of onvoldoende naleving door Klant van enige verplichting jegens ForceWeb B.V., al dan niet voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden.

6. Overmacht

6.1. ForceWeb B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid indien een tekortkoming het gevolg is van omstandigheden die ForceWeb B.V. niet toerekenbaar zijn, zoals (maar niet beperkt tot) internationale conflicten, gewelddadige of gewapende acties, maatregelen van enige overheid, arbeidsonge-regeldheden onder ForceWeb B.V. personeel of onder het personeel van enige derde die Software aan ForceWeb B.V. levert, boycot acties, vertragingen of andere onvolkomenheden aan de zijde van derden van wie ForceWeb B.V. op enigerlei wijze afhankelijk is, storingen in de elektriciteitsvoorzinging, storingen in de verbindingen met internet, storingen in het telefoonnet van de betrokken telecommunicatie maatschappij(en), volledige bezetting van de inbellijnen, uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten onze macht liggen, storingen in onze communicatieverbindingen of in onze apparatuur of in de communicatie verbindingen of apparatuur van enige derden die Software aan ForceWeb B.V levert.

6.2. Wanneer ForceWeb B.V. wegens een niet toerekenbare tekortkoming voor een periode langer dan twee maanden achtereen niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, is zowel ForceWeb B.V. als Klant bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring op te zeggen.

6.3. De gevolgen van tekortkoming in de nakoming van ForceWeb B.V. jegens derden, die wordt veroorzaakt door of vanwege gedragingen van Klant, zullen steeds voor rekening en risico van Klant zijn.

7. Technisch falen van de website

7.1. ForceWeb B.V. garandeert niet dat de software foutloos is en niet zal worden onderbroken door storingen. ForceWeb B.V. spant zich in om defecten in de Software zo snel mogelijk te verhelpen.

7.2. ForceWeb B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verspreiding van enige met virus geïnfecteerde informatie.

7.3. ForceWeb B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van acties van derden die zich toegang tot de Software, mailberichten of informatie van Klant verschaffen en hierin veranderingen aanbrengen.

7.4. ForceWeb B.V. streeft naar een zo hoog mogelijke uptime. In het geval van overmacht kan ForceWeb B.V. hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. ForceWeb B.V. gebruikt Software (hardware, software, netwerk, dataopslag, enz.) van derde partijen voor het leveren van de Software.

7.5. U zult de Software niet proberen te hacken en/of websites op te zetten welke zich voordoen als onderdeel van ForceWeb B.V..

7.6. U zult geen delen van de Software of de Software in zijn geheel, reproduceren, kopiëren, dupliceren, verkopen of doorverkopen zonder uitdrukkelijke toestemming van ForceWeb B.V..

7.7. U zult de Software niet gebruiken voor het plaatsen of versturen van ongevraagde content / e-mail (spam).

7.8. U zult geen wormen en/of virussen en/of andere vormen van destructieve code plaatsen op de Software.

7.9. ForceWeb B.V. streeft ernaar, maar garandeert niet, dat 1) de Software voldoet aan uw specifieke wensen, 2) de Software een correcte werking heeft en 3) er fouten in de Software worden verbeterd.

8. Tarieven en Betaling

8.1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasing (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, en zijn vastgelegd op de website www.timechimp.com/prijzen/.

8.2. Klant geeft bij aanmelding aan per automatische incasso te betalen. Bij betaling per automatische incasso worden de bedragen altijd één maand vooraf in rekening gebracht, ongeacht de betaaltermijn die van toepassing is.

8.3. Het te betalen maandelijkse of jaarlijkse bedrag voor het gebruik van de Software wordt bepaald aan de hand van de Overeenkomst die Klant zelf heeft geselecteerd op de website www.timechimp.com, of op basis van overeengekomen offerte.

8.4. Indien Klant ForceWeb B.V. machtigt om te betalen via automatische incasso, draagt Klant zorg voor voldoende saldo op de bij aanmelding opgegeven rekening.

8.5. ForceWeb B.V. behoudt zich het recht voor om tarieven van de Software te wijzigen. ForceWeb B.V. dient Klant tenminste 1 maand van tevoren een aankondiging per e-mail te versturen.

8.6. Bij het omzetten van een gratis account naar een betaald account wordt het gratis account direct omgezet naar een betaald account en beëindigt u automatisch het gratis account. Op de dag van omzetting gaat tevens de betaling in.

9. Niet-tijdige betaling

9.1. Indien Klant ten onrechte een afgeschreven bedrag laat terugboeken of als Klant het verschuldigde bedrag niet heeft voldaan zoals omschreven is in artikel 8.2, is Klant, zonder verdere ingebrekestelling, in verzuim.

9.2. Vanaf de datum waarop Klant in verzuim is, mag ForceWeb B.V. eenmalig administratiekosten van € 5,= in rekening brengen. Daarbij komen eventueel de (buitengerechtelijke) incassokosten ter hoogte van vijftien procent van het openstaande bedrag, met een minimum van € 35,=. Vanaf de vervaldatum van de rekening kan ForceWeb B.V. aan Klant één procent rente per maand, of de wettelijke rente indien die hoger is, in rekening brengen.

9.3. Als er een betalingsachterstand is van twee (2) facturen dan wordt het account van Klant tijdelijk afgesloten. Klant ontvangt per e-mail instructies over het kunnen voldoen van de facturen en wanneer het account van Klant weer geactiveerd wordt.

9.4. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus inbegrepen, ontstaan door achterstallige betalingen van Klant, zijn voor rekening van Klant. De buitengerechtelijke incassokosten zijn conform de bij rechtspraak gehanteerde staffel.

10. Duur en beëindiging Overeenkomst

10.1. De Overeenkomst duurt minimaal 1 maand voor einde contract en wordt stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode als de overeengekomen periode daaraan voorafgaand. Informatie hierover is te vinden onder de optie “Licentie” in de Software. In geval van opzegging dient Klant de opzegtermijn in artikel 10.2 in acht te nemen.

10.2. De opzegtermijn bedraagt minimaal 1 kalendermaand en kan via de Software worden aangevraagd of dient schriftelijk via aangetekend schrijven gedaan te worden. Andere manieren van opzegging worden niet geaccepteerd.

10.3. ForceWeb B.V. is gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot de Software geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien Klant één of meer van de verplichtingen jegens ForceWeb B.V. niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt, dan wel in strijd met wettelijke voorschriften handelt. De overeenkomst kan onder andere met onmiddellijke ingang worden beëindigd als gevolg van a; herhaaldelijke, kennelijk gegronde, klachten over hinderlijk/onacceptabel gedrag, b; pogingen van Klant om de overeenkomst over te dragen, c; indien Klant de rekening niet betaalt binnen de termijn die ForceWeb B.V. heeft gesteld, d; indien Klant de machtiging tot automatische incasso intrekt en/of de overboeking ongedaan maakt, e; in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, schuldsanering of onder curatelenstelling. Bij beëindiging van de Overeenkomst is Klant verplicht de kosten van de nog resterende minimumduur van de Overeenkomst te voldoen.

10.4. Alle data van Klant wordt 3 maanden na het stopzetten van het account van Klant verwijderd.

10.5. Klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de wettelijke bewaarplicht van de administratie. Dit geldt ook na het opzeggen van het account.

11. Slotbepalingen

11.1. Wanneer ForceWeb B.V. wordt overgenomen, fuseert of op andere wijze zich ontwikkelt tot een ander rechtspersoon, dan gaan alle rechten en verplichtingen die tussen Klant en ForceWeb B.V. bestaan, over op deze andere rechtspersoon.

11.2. Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit enige overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden en/of Overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.

11.3. Op betrekkingen tussen Klant en ForceWeb B.V. is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen ForceWeb B.V. en Klant worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Amsterdam; dan wel, ter keuze van ForceWeb B.V., bij de bevoegde rechter van de woonplaats van Klant.

Probeer gratis

No strings attached. Easy does it.
Probeer alle functionaliteiten 14 dagen gratis
Geen betaalgegevens
nodig
Bepaal zelf wanneer
je start
Plan een demo