Een foto van een lachende vrouw met een laptop voor haar

Zzp’er inhuren: belangrijke regels & tips

De betekenis van zzp’ers in de moderne arbeidswereld is de afgelopen jaren gestaag toegenomen. Als je in jouw bedrijf zzp’ers wilt inhuren of hierover nadenkt, zijn er goede redenen daarvoor. De flexibiliteit, expertise en frisse ideeën van zelfstandige medewerkers kunnen de slagingskans van jouw projecten aanzienlijk vergroten. Echter, om dit te bewerkstelligen, is het van belang om te weten wanneer het zinvol is om een zzp’er in te huren en welke arbeidsrechtelijke voorwaarden van toepassing zijn. In dit artikel leer je hoe je zzp’ers kunt inhuren en succesvol met hen kunt samenwerken.

Inhoud:

 1. Definities en Arbeidsrecht
 2. Zzp-contract Checklist
 3. Tips voor Samenwerking met Zzp’ers
 4. Samengevat: Voordelen van Zzp’ers voor Bedrijven

1. Definities en Arbeidsrecht

Laten we bij het begin beginnen: voordat je een zzp’er kunt inhuren, is het essentieel om alle relevante informatie paraat te hebben. Hier bieden we een samenvatting van definities, arbeidsrechtelijke aspecten en de belangrijkste verschillen tussen zelfstandige en vast aangestelde medewerkers.

Definities: Zzp’er vs. Zelfstandig Medewerker vs. Freelancer

De termen “zelfstandige”, “ondernemers”, “freelancers” en “zzp’ers” kunnen soms door elkaar worden gebruikt, maar ze hebben specifieke betekenissen en nuances. Hier zijn de verschillen tussen deze termen:

1. Zelfstandige: Een zelfstandige is iemand die werkt als een individuele ondernemer en zijn of haar eigen bedrijf runt. Zelfstandigen kunnen werken in verschillende sectoren en vakgebieden. Ze zijn verantwoordelijk voor het nemen van zakelijke beslissingen, het vinden van klanten, het aanbieden van diensten of goederen en het beheren van hun eigen administratie. Zelfstandigen kunnen ook ondernemers of zzp’ers zijn, afhankelijk van de situatie.

Een zelfstandige kan bijvoorbeeld een grafisch ontwerper zijn die zijn eigen designstudio runt. Hij is verantwoordelijk voor het aantrekken van klanten, het ontwerpen van grafische materialen en het beheren van zijn eigen zakelijke activiteiten.

2. Ondernemers: Ondernemers zijn individuen die een bedrijf starten, organiseren en beheren met als doel winst te maken. Ze kunnen een breed scala aan activiteiten ondernemen, variërend van kleine startups tot grotere bedrijven. Ondernemerschap omvat het creëren en ontwikkelen van zakelijke kansen, het aantrekken van financiering, het leiden van teams en het nemen van risico’s om succesvolle bedrijven op te bouwen.

Een ondernemer kan een startup-oprichter zijn die een nieuw technologiebedrijf start. Hij identificeert een behoefte in de markt, ontwikkelt een innovatieve oplossing, haalt financiering op en leidt een team om het bedrijf op te bouwen en te laten groeien.

3. Freelancers: Freelancers zijn individuen die hun diensten aanbieden aan verschillende opdrachtgevers op projectbasis. Ze werken vaak in creatieve, technische en adviserende beroepen, zoals schrijvers, ontwerpers, programmeurs, consultants en meer. Freelancers hebben de vrijheid om hun eigen opdrachten te kiezen, tarieven te bepalen en hun werklocatie en werktijden te bepalen. Ze kunnen als zelfstandigen of zzp’ers werken.

Een freelancer kan een copywriter zijn die op projectbasis voor verschillende klanten werkt. Hij schrijft marketinginhoud, blogs en artikelen voor verschillende bedrijven en heeft de flexibiliteit om opdrachten te kiezen die overeenkomen met zijn expertise.

4. Zzp’er (Zelfstandige Zonder Personeel): Zzp’ers zijn specifieke zelfstandige ondernemers in Nederland. Ze werken zonder personeel in dienst te hebben en zijn verantwoordelijk voor hun eigen bedrijfsvoering, facturering en administratie. Zzp’ers kunnen verschillende beroepen uitoefenen, variërend van technische tot creatieve gebieden. Deze term heeft betrekking op de Nederlandse situatie en heeft specifieke implicaties op het gebied van belastingen en wetgeving.

Een zzp’er kan een IT-consultant zijn die als zelfstandige werkt aan verschillende technische projecten. Hij heeft geen personeel in dienst en factureert zijn diensten aan klanten op basis van zijn expertise en de tijd die hij aan elk project besteedt. In Nederland heeft hij te maken met specifieke belasting- en wettelijke vereisten voor zzp’ers.

In het algemeen verwijzen deze termen naar individuen die werken als zelfstandige ondernemers, maar de nuances liggen in de aard van hun werk, de manier waarop ze worden gereguleerd en eventuele specifieke juridische implicaties, met name in de context van Nederland met betrekking tot zzp’ers. Het is belangrijk om de specifieke context te begrijpen waarin deze termen worden gebruikt.

Zelfstandige medewerker versus werknemers volgens arbeidsrecht

Vanuit een bedrijfsperspectief vertonen zelfstandige medewerkers en vast aangestelde medewerkers voornamelijk verschillen op onderstaande vier gebieden:

 • Vergoeding: Zzp’ers ontvangen geen vast salaris. Als bedrijf betaal je alleen voor de geleverde diensten.
 • Sociale Lasten: Bedrijven zijn niet verplicht sociale lasten te betalen voor zzp’ers; deze verantwoordelijkheid ligt bij de zelfstandige medewerker zelf.
 • Ontslagbescherming: Zelfstandige medewerkers vallen niet onder de bescherming van het reguliere ontslagrecht, wat betekent dat er geen opzegtermijnen of recht op ontslagvergoeding gelden. Het is echter van belang op te merken dat dit kan veranderen als een zelfstandige medewerker later wordt aangemerkt als schijnzelfstandige. Hierover later meer.
 • Werkuren: Zelfstandige medewerkers zijn niet gebonden aan de reguliere arbeidstijdenwet en hebben zelf de vrijheid om te bepalen wanneer en hoe lang ze werken. Dit houdt echter ook in dat zij geen aanspraak kunnen maken op toeslagen voor werk in het weekend of op feestdagen. Alleen wanneer freelancers zelf medewerkers in dienst hebben, dienen zij zich te houden aan de regels van de arbeidstijdenwet.

In vergelijking met vast aangestelde medewerkers bieden zzp’ers dus meer flexibiliteit en vormen zij een beperkt financieel risico voor bedrijven. Bijvoorbeeld, zelfstandige medewerkers kunnen ingeschakeld worden om tijdelijke tekorten in je team op te vangen of voor het uitbesteden van taken met specifieke expertise binnen een project. Vaste medewerkers zijn daarentegen meer geschikt voor langdurige planning binnen jouw bedrijf.

Zzp’er inhuren versus schijnzelfstandigheid: waarop moet je letten?

Je overweegt een zzp’er in te huren, maar wil je dat deze volledig conform jouw instructies werkt? Stop even, want dat kan duiden op schijnzelfstandigheid en dat is bij wet verboden.

Schijnzelfstandigheid wordt gedefinieerd als de situatie waarin een bedrijf officieel een zelfstandige medewerker inhuurt, maar deze behandelt als een reguliere werknemer. De schijnbaar zelfstandige is dan afhankelijk van de werkgever en heeft mogelijk niet de vrijheid om zelf te bepalen wanneer hij werkt, of voert vergelijkbare taken uit als een vast aangestelde medewerker.

Het probleem hierbij is evident: het bedrijf hoeft zich mogelijk niet te houden aan opzegtermijnen of de reguliere arbeidstijdenwet, en is wellicht vrijgesteld van het betalen voor sociale voorzieningen. Vaak worden zelfs in het zzp-contract uurtarieven vastgesteld die aanzienlijk lager zijn dan het uurloon van een vaste medewerker. Hierdoor bevindt de zzp’er zich in een duidelijk nadelige positie. Desalniettemin zijn beide partijen verantwoordelijk voor het voorkomen van schijnzelfstandigheid.

2. Zzp-contract checklist

Voordat je zzp’ers wilt inhuren binnen jouw bedrijf, dien je bij het opstellen van het contract rekening te houden met diverse juridische aspecten. Het is tevens van belang om in het zzp-contract alle relevante samenwerkingsdetails en opvolgende afspraken vast te leggen.

Houd er rekening mee dat er onderscheid wordt gemaakt tussen werkovereenkomsten en dienstverleningsovereenkomsten. Een zzp’er wordt middels een werkovereenkomst ingeschakeld wanneer deze verantwoordelijk is voor het creëren van een specifiek werk. Dit kan variëren van softwareontwikkeling, vertaling van een literair werk, afronding van een bouwproject tot het ontwerpen van een website. Bij een dienstverleningsovereenkomst biedt de zelfstandige medewerker daarentegen specifieke diensten aan, zoals advies of begeleiding.

Checklist voor het opstellen van een zzp-contract:

 • Naam en Adres van zowel de opdrachtgever als de zzp’er (opdrachtnemer)
 • Onderwerp van het contract: Een heldere omschrijving van het project of een afgesproken werkingsgebied
 • Startdatum + Duur bij dienstverleningsovereenkomsten / Datum van voltooiing bij werkovereenkomsten
 • Vergoedingsmodel: Specificatie of je de zzp’er per project, per uur, of aan de hand van een vastgesteld bedrag betaalt, alsook het overeengekomen tarief. Hierbij dienen factoren als expertise, ervaring en complexiteit van het project in acht genomen te worden.
 • Betalingsvoorwaarden en factureringsmethode: Aangeven wanneer betaling plaatsvindt, en of de facturatie door de zzp’er zelf wordt uitgevoerd, dan wel of de opdrachtgever zelf factureert.
 • Eventuele kostenvergoedingen
 • Aansprakelijkheid en garantie: Verduidelijking over de mate waarin de zzp’er verantwoordelijk is voor het welslagen van het project en de kwaliteit van de geleverde prestaties. Tevens kan een contractuele boete gelden bij inbreuk, en dienen juridische consequenties duidelijk vastgelegd te worden.
 • Arbeidsrechtelijke en sociale zekerheid voor zzp’ers: Zorg ervoor dat zzp’ers, ondanks hun zelfstandige status, hun wettelijke rechten en sociale zekerheid behouden.
 • Concurrentiebeding: Hoewel de zzp’er voor meerdere bedrijven mag werken, dien je te waarborgen dat dit eveneens geldt voor concurrenten van jouw bedrijf.
 • Intellectueel eigendom en gebruiksrechten: Leg vast wie de auteursrechthebbende van het werk is. Dienen de rechten bij de zzp’er te blijven, worden deze overgedragen, of verwerft jouw bedrijf enkel het recht om het werk te gebruiken?
 • Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming: Zorg ervoor dat zzp’ers vertrouwelijke informatie veilig behandelen. Dit omvat niet enkel klantgegevens, maar ook bedrijfsinformatie die onder de geheimhoudingsplicht valt. Specificeer tevens de gegevensbeschermingsrichtlijnen van jouw bedrijf in het contract.

3. Tips voor Samenwerking met zzp’ers

Het inhuren van een zzp’er is op zichzelf geen garantie voor succes. Een effectieve samenwerking met zelfstandige medewerkers begint met sterke communicatie, maar omvat ook goed projectmanagement, doeltreffende controle en een gestructureerde uitfasering. Hier zijn enkele tips om jouw samenwerking met zzp’ers te optimaliseren:

 • Effectieve Communicatie met zzp’ers
 • Bespreek verwachtingen en doelen voordat je de zzp’er inhuurt en definieer duidelijk wanneer het project als succesvol wordt beschouwd.
 • Maak gebruik van tools voor digitale samenwerking. Dit omvat systemen voor tijdregistratie, projectmanagement en berichtenuitwisseling.
 • Implementeer een grondig onboarding-proces voor jouw zelfstandige medewerkers en zorg ervoor dat ze toegang hebben tot alle belangrijke informatie en documentatie.
 • Efficiënt Projectmanagement en -controle met zzp’ers
 • Creëer een gedetailleerde projectplanning met tijdschema’s en mijlpalen en wijs specifieke taken onmiddellijk toe aan betrokkenen via jouw projectmanagement-tool.
 • Maak gebruik van tijdregistratiesoftware en geef jouw zzp’er training in het gebruik van jouw takenbeheertool. Een ideale oplossing combineert beide aspecten, waardoor je volledig inzicht krijgt in de werkprestaties van de zzp’er.
 • Houd regelmatige check-in meetings met de zzp’er om de projectvoortgang te bespreken. Hierbij kun je ook de rapportages en gegevensdashboards van jouw tijd- en projectmanagement-tool gebruiken om de productiviteit te evalueren.
 • Effectieve Facturering met zzp’ers en Uitfasering
 • Gebruik tijdregistratie om eenvoudige facturering op basis van uurtarieven mogelijk te maken. Geavanceerde tools voor projecttijdregistratie kunnen taken koppelen aan uurtarieven, waardoor je de daadwerkelijke arbeidskosten van de zzp’er nauwkeurig kunt berekenen.
 • Indien je meerdere zzp’ers inhuurt, vereenvoudig de facturering door gebruik te maken van het self-billing-proces. Door zelf de facturen als opdrachtgever op te stellen, kun je alle diensten en kosten vooraf controleren en uniforme facturen voor alle zzp’ers genereren. Dit voorkomt verwarring door verschillende facturen en vergemakkelijkt het werk van jouw boekhouder.
 • Tijdens het uitfaseringproces, regel niet alleen de overdracht van het voltooide werk, maar zorg er ook voor dat de zzp’er eventuele vertrouwelijke documenten retourneert. Controleer ook of de zzp’er na afronding van het project uit alle communicatiekanalen is verwijderd en nog steeds toegang heeft tot interne databases of programma’s.

4. Samengevat: voordelen van zzp’ers voor bedrijven

Bij het inhuren van zelfstandige medewerkers of zzp’ers kun je profiteren van diverse voordelen:

 • Flexibiliteit en schaalbaarheid: zzp’ers kunnen snel en gemakkelijk worden ingezet om aan de wisselende personeelsbehoeften van jouw bedrijf te voldoen. Deze flexibiliteit is bijzonder waardevol wanneer projectomvang onverwacht verandert en snelle ondersteuning nodig is.
 • Gespecialiseerde vaardigheden: zzp’ers zijn vaak hooggespecialiseerde experts binnen hun vakgebied. Organisaties die zelfstandige medewerkers inzetten, kunnen profiteren van hun diepgaande kennis en ervaring.
 • Kostenbesparing: Vaste medewerkers brengen langetermijn salarisverplichtingen en sociale voorzieningen met zich mee. Het aantrekken van zzp’ers voor afgebakende periodes minimaliseert financiële risico’s, mede doordat samenwerking snel beëindigd kan worden.
 • Frisse inzichten: Dankzij hun brede expertise, verkregen door het werken voor diverse bedrijven, brengen zzp’ers nieuwe energie in jouw organisatie. Ervaren zelfstandige medewerkers dragen waardevolle inzichten aan, die bijdragen aan innovatieve ideeën en creatieve probleemoplossingen.

Als je projecten wilt optimaliseren en zzp’ers wilt betrekken, kan dit artikel je helpen. Je kunt ook gebruikmaken van de tools voor tijdregistratie, projectmanagement en facturering van TimeChimp. Je kunt een gratis proefperiode van 14 dagen starten om het zelf uit te proberen!

Andere blogs

vrouw en man kijken op beeldscherm en vrouw wijst iets op het scherm aan

De 9 onmisbare consultancy software in 2024

Dit zijn de 9 must-have softwaretools voor adviesbureaus. Krijg in deze blog een overzicht van consulting software die consultants dagelijks gebruiken.

Lees meer
Ben jij al voorbereid? Vanaf 1 juli 2024 treedt de nieuwe wet werkgebonden personenmobiliteit in werking

Werkgebonden personenmobiliteit: wat is het en hoe bereid jij je voor?

Verplicht voor grote bedrijven met 100+ medewerkers vanaf 1 juli 2024: de registratie van werkgebonden personenmobiliteit. Wat houdt de rapportageverplichting in en hoe bereid jij je voor?

Lees meer
Een foto van een man achter een laptop. Hij is aan het werk

Urenregistratie in Excel: 5 formules

Benieuwd hoe je urenregistratie in Excel vereenvoudigd? In deze blog vind je 5 essentiële Excel-formules voor urenregistratie.

Lees meer

Probeer gratis

No strings attached. Easy does it.
Probeer alle functionaliteiten 14 dagen gratis
Geen betaalgegevens
nodig
Bepaal zelf wanneer
je start
Plan een demo